Ons doel

Deze pagina biedt u een overzicht van de meest passende zorg voor mensen met een Langdurige Bewustzijns­stoornis (LBS) op het juiste moment. We nemen u mee in verschillende fasen van zorg en behandeling voor mensen met LBS. Daarnaast bieden we een overzicht van organisaties die deze zorg en behandeling aanbieden.

Voor wie

De pagina is voornamelijk bedoeld voor naasten van mensen met LBS. Daarnaast kan het ook aan zorgprofessionals een overzicht geven welke zorg op welk moment passend is.

Belangrijke ontwikkelingen

Op dit moment vindt er een omslag (transitie) plaats in Nederland om de zorg en behandeling voor mensen met LBS nóg beter aan te bieden. De komende jaren werken diverse organisaties hard mee aan deze transitie. Deze pagina houden we zo actueel mogelijk. Eind 2022 komt er weer een nieuwe versie.

Ziekenhuisfase

Als de revalidatiearts of hoofdbehandelaar in het ziekenhuis denkt dat uw naaste een langdurige bewustzijnsstoornis heeft, neemt zij/hij contact op met EENnacoma. Vervolgens komt een expert van EENnacoma langs in het ziekenhuis om vast te stellen of de patiënt een langdurige bewustzijnsstoornis heeft en in aanmerking komt voor gespecialiseerde zorg.

Locaties: Elk (universitair) ziekenhuis in Nederland

VIN Vroege Intensieve Neurorevalidatie

Voor wie?

Heeft uw naaste ernstig, plotseling hersenletsel, maar is hij of zij niet volledig bij bewustzijn? Dan komt hij of zij wellicht in aanmerking voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Vroege Intensieve Neurorevalidatie is bedoeld voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis (oftewel niet-responsief waaksyndroom of minimaal bewuste toestand) na acuut ernstig hersenletsel.

Het is afhankelijk van een aantal factoren of uw naaste in aanmerking komt voor het zeer intensieve programma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de conditie van uw naaste en andere medische zaken die te maken hebben met het hersenletsel. Het is ook belangrijk dat familie aanwezig kan zijn bij de verschillende onderdelen van het programma.

Zorg en behandeling

Het programma is gericht op het herstel van bewustzijn. Om dit te bereiken werken we op de VIN met een multidisciplinair team bestaande uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, ergotherapeut, logopedist, psychologisch medewerker, psycholoog, maatschappelijk werkende, verpleegkundige, arts en physician assistant. We betrekken de familie actief bij de behandeling. Daarom vragen we familie minimaal 3 dagdelen per week aanwezig te zijn en deel te nemen aan de therapieën.

Het programma duurt maximaal 14 weken, waarin 20-25 behandelmomenten per week plaatsvinden. Als er herstel van bewustzijn is bij uw naaste kunnen we kijken naar een reguliere revalidatieomgeving. Mocht het bewustzijn niet herstellen tijdens de VIN dan kan uw naaste doorstromen naar de Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN).

Financiering

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie wordt vergoed door alle zorgverzekeringen.

Speciale zorg

Tijdens de VIN kunnen we tracheacanulezorg aanbieden. Dat is zorg waarbij een buisje in de hals helpt bij het ademen.

Programma 14 weken
Nederland
Chronische zorg
Revalidatie
Palliatieve zorg

LIN Langdurige Intensieve Neurorevalidatie

Voor wie?

Uw naaste met een langdurige bewustzijnsstoornis komt in aanmerking voor Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) als hij of zij tijdens de VIN niet (volledig) bij bewustzijn is gekomen.

Zorg en behandeling

Het behandelplan biedt specialistische en uitgebreide zorg en behandeling aan. Het doel van de behandelingen is om het niveau van bewustzijn van uw naaste te verbeteren. Het LIN programma bestaat uit vier fases:

 1. Aanmelden

  Deze fase begint als uw naaste aan het einde van de Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) is. U kunt als naaste voorkeur opgeven voor één of meerdere organisaties die Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) aanbieden. Een maatschappelijk werker van de VIN organisatie meldt uw naaste daarna aan. De LIN-organisatie neemt contact op met u op over de opname.

 2. Opname- en observatie

  In deze fase verzamelen zorgprofessionals aanvullende informatie over uw naaste. Samen met u stellen zorgprofessionals op basis van deze informatie een passend en individueel behandelplan op.

 3. Behandeling

  De behandelfase is gericht op het herstel van bewustzijn van uw naaste. Ook wordt in deze fase alvast gekeken naar mogelijkheden voor het vervolgtraject (ontslag en nazorg). Het vervolgtraject hangt af van de mate van bewustzijn van uw naaste. Bij herstel van bewustzijn kijken zorgprofessionals samen met u naar een medisch specialistische revalidatieomgeving. Bij uitblijven van herstel is het vervolg een woonvorm met een behandelplan voor chronische (langdurige) zorg of (kortdurende) palliatieve zorg.

 4. Ontslag- en nazorg

  De ontslagfase is gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de overdracht naar een andere woonomgeving of organisatie voor chronische zorg of palliatieve zorg.

In iedere fase staan de wensen en behoeften van uw naaste en u centraal door middel van gezamenlijke besluitvorming.

Financiering

Het LIN programma wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (VV08).

Speciale zorg

Tijdens de LIN kunnen we tracheacanulezorg aanbieden. Dat is zorg waarbij een buisje in de hals helpt bij het ademen.

Nederland
Revalidatie
Palliatieve zorg

Chronische zorg thuis of verpleeghuis

Voor wie?

Voor mensen die tijdens de intensieve neurorevalidatie niet bij bewustzijn zijn gekomen.

Zorg en behandeling

Als de behandeldoelstelling bij de intensieve neurorevalidatie niet is behaald, omdat uw naaste niet bij bewustzijn komt, gaan zorgprofessionals met u daarover in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken zorgprofessionals met u de gevolgen voor het behandelplan en keuzes voor een vervolgtraject. Dit kan leiden tot een vervolg in de chronische zorg of palliatieve zorg. In de chronische zorg ligt de focus met name op kwaliteit van leven, comfort en verpleegbaarheid. En in de palliatieve zorg ligt de focus op de zorg rondom het levenseinde.

De precieze invulling van de zorg bepalen zorgprofessionals in afstemming met u als vertegenwoordiger van uw naaste. Daarbij kunnen zij advies vragen bij het Mobiel ExpertTeam of de eerder betrokken organisatie. Soms wordt er een ‘moreel beraad’ gehouden door de betrokken professionals. Dat is een methode om stil te kunnen staan op hoe goed te handelen bij strijdige waarden en normen. Het uiteindelijk doel is om samen met u en andere relevante betrokkenen een afgewogen beslissing te nemen.

Nederland
Palliatieve zorg